U P O Z O R N E N I E:  pri kúpe tovaru -  "množstvo" musíte ponechať iba číslo 1 (ks) - nakoľko každý kus v e-shope je originál !!!

1.      Základné  ustanovenia

uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim – Alexander Vožňák, ART diela, sídlisko Okulka 11/9, PSČ: 093 01, Vranov nad Topľou,  Slovenská Republika, DIČ: 1077645525, IČO: 50229290, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790-15984 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.artdiela.sk.


Kontaktné údaje predávajúceho

E-mail:artdiela@gmail.com, artdiela@artdiela.sk

Tel: majiteľ:  +421 907 451 745, +421 917 285 346

       Predajňa  OC MAX, Prešov - mobil: +421 944 415 949, 

      Predajňa OC Cassovia Košice -mobil: +421 917 470 250

Predávajúci nie je platcom DPH a všetky uvedené ceny v internetovom obchode www.artdiela.sk sú konečné.

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predavajúcim – ART diela Vranov nad Topľou uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predavajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi, potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na  internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho, prevedenej prostredníctvom elektronického obchoduwww.artdiela.sk . 

Tieto obchodné podmienky upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Predavajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť oznámená. Tovar  označený „SKLADOM“ je dostupný ihneď, za predpokladu, že v čase objednania nebol predaný v kamennej predajni.

2.   Spôsob objednávania a spôsob uzatvárania zmluvy

 Objednávať je možné :

-   SMS  :   0907451745

-   telefonicky :  0907451745, 0944 415 949, 0917 470 250  

-  individuálnym  emailom :    artdiela@artdiela.sk 

-  on-line priamo na našej stránke označením produktu   kúpiť 

Podmienkou pre platnosť online objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po obdržani objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 V objednávke kupujúci uvedie názov tovaru  a kontakt na seba (presná adresa a telefónne číslo). Ak tento spôsob objednávania tovaru kupujúcemu nevyhovuje, môže objednávku zaslať písomne na uvedenú emailovú adresu v kontakte, prípadne telefonicky na kontaktné telefónne číslo. Po zaslaní objednávky potvrdí prevádzkovateľ telefonicky alebo prostredníctvom emailu objednávku.

Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a termín dodania. Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu má právo žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne), predovšetkým pri cene vyššej ako 200 Eur. Ak kupujúci potvrdenie objednávky odmietne, prevádzkovateľom bude objednávka považovaná za neplatnú. Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim - len písomnou alebo telefonickým kontaktom predávajúceho-  po zistení skutkového stavu dostupnosti objednaných diel, nakoľko každý kus je originál a mohol a medzičasom predať . Predávajúci to oznámi v čo najkratšom čase kupujúcemu,  aby mohli riešiť prípadné náhradné plnenie.

3.     Povinnosti predávajúceho

-   predávajúci sa zaväzujeme dodať zákazníkom druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Ďalej sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
-   predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, popr. kuriérnou službou  alebo aj celkovým nedodaním tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
-   predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou , kuriérnou službou, ani za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou autora diela  v dôsledku  nenahlásenia že dielo má už predané, alebo v prípade iných nepredvídateľných prekážok.

4.     Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

-   objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

-   zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

5.     Ceny tovaru,  poštovné a balné

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od dodávateľov diel a tovaru. Ak však v čase objednania sa ceny výrazne zmenia, predávajúci musí o tejto skutočnosti zákazníka upovedomiť s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.

Zasielky je možné zaslať:

- Slovenskou poštou, ako balík  v prípade úhrady za tovar na účet predávajúceho alebo dobierkou.

- DPD - kurierskou službou a to buď na dobierku, alebo kupujúci vopred zaplatí za tovar na účet predajcu a kurierska služba mu balík len doručí.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací list  /či už  cez Slovenskú Poštu alebo kuriera/

K cene tovaru sa pripočíta poštovné  - v každom prípade sa individuálne zisti  u príslušného prepravovateľa predpokladaná výška za prepravnú službu a následne je informovaný o jej výške kupujúci - nakoľko cena môže závisieť od hmostnosti tovaru a krajiny dodania.

Po odsúhlasení výšky poplatku za poštovné  kupujúcim a ak sa zúčastnené strany dohodnú na úhrade prevodným príkazom, má kupujúci povinnosť previesť úhradu celej čiastky za dielo vrátane poštovného na účet predávajúceho. Po pripísaní dohodnutej čiastky na účet predávajúceho, sa pristúpi k následnému odoslaniu tovaru.

Čiže kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť týmito spôsobmi:

1.)    Formou platby v hotovosti prepravcovi : náklady na časť dopravy hradí odberateľ, môže prepravcovi aj zvlášť / podlľa podmienok prepravcu/ mimo platby za tovar. Daňový doklad vo forme bločku z registračnej pokladne je uložený vo vnútri zásielky.                                                                                                                                                                             

2.)    Platba vopred na účet:Ak zvolíte platbu vopred na účet, zašleme vám po spracovaní vašej objednávky podklady pre prevedenie platby na váš email. Ako variabilný symbol platby je potrebné vždy uviesť číslo objednávky. Po pripísaní platby na náš účet objednávku odošleme. V prípade, že vašu platbu nedostaneme do piatich pracovných dní od vzájomného potvrdenia objednávky , budeme nútení objednávku stornovať

6.     Dodacie podmienky

Tovar, ktorý nie je označený “SKLADOM“ predávajúci obstaráva u dodávateľa  na základe objednávky kupujúceho. Objednaný tovar dokážeme dodať najskôr od 2 dní  do cca 1 - 2 týždňov od prijatia objednávky v závislosti od druhu tovaru - nakoľko sa musíme spojiť s dodávateľom, za účelom overenia, či dané dielo ešte má k dispozícii a zároveň sa jedná aj o dĺžku doby počas ktorej môže byť dielo dodané predávajúcemu. Doba pre dodanie tovaru preto môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia.

Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.  Kupujúcemu bude vrátená celá uhradená suma. Kupujúci nemá žiadne právo nárokovať si finančnú náhradu v prípade omeškania dodávky tovaru alebo v prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenej zo strany dodávateľa prípadne zo strany doručovacích spoločností (Slovenská pošta, kuriérske spoločnosti). Zároveň predávajúci upozorňuje, že niektorý druh tovaru , ktorý je v ponuke, môže byť už v čase objednania vypredaný, keďže dodávatelia nie vždy informujú o predanom tovare.

Objednávky predávajúci vybavuje priebežne s tým, že každú objednávku vybavuje jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemôže dodať, pošle len  ostávajúci tovar (na čo vás vopred upozorní zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky - preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu aj telefónne číslo). Pokiaľ Vám zásielka zasielaná Slovenskou poštou nepríde po stanovenom termíne, kontaktujte predávajúceho so žiadosťou o podacie číslo zásielky.

 

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "pracovný čas", mimo túto dobu po dohode.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

 

 

7. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna    zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín kupujúci zistí, že mu objednaný tovar nevyhovuje, prípadne sa pomýlil v objednávke, má možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie zašle prostredníctvom emailu na artdiela@artdiela.sk alebo jednoducho telefonicky alebo SMS na č. t. 0907451745. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

8.     Záruka, reklamácie, doklady

Pred prevzatím zásielky z pošty, od kuriérnej služby , je kupujúci  povinný skontrolovať zásielku, či nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade, že prišla zásielka poškodená, predávajúci si želá, aby bol o tom informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriernej spoločnosti.

Reklamácia sa vzťahuje len na: - preukázateľné poškodený tovar, čo bolo zistené ihneď pri odbere tovaru a oznámi to ihneď predávajúcemu 

9.      Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Spotrebiteľ je povinný predávajúceho vopred informovať o tom, že zasiela tovar späť - emailom, v opačnom prípade zásielka nebude prevzatá. Zásielka tiež nebude prevzatá, ak ju spotrebiteľ zašle na dobierku.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar, v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar prevezmeme späť len v prípade, ak je v pôvodnom nepoškodenom obale - respektíve nepoškodený a kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a pod. Súčasťou vracanej zásielky musí byť faktúra. Ak nedodržíte tieto podmienky odstúpenie od zmluvy bohužiaľ nebudeme môcť akceptovať.

Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

10.    Porušenie kúpnej zmluvy

V prípade neprevzatia zásielky  v úložnej dobe alebo v prípade marenia doručenia, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy. Pretože zákazník, ktorý si objednal tovar, je informovaný o odoslaní, akákoľvek argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia sú považované za účelové. Pôvodná cena zásielky bude navýšená o čiastu 10 Eur, t.j. náklady na nové doručenie, doplatok za prvé neúspešné doručenie, ktoré si účtuje pošta a ostatné administratívne náklady. V prípade neuhradenia  storno poplatku v uvedenom termíne bude pohľadávka postúpená advokátskej kancelárii k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu kupujúci a hradí tiež náklady z dôvodu svojho konania, ktoré týmto pri vymáhaní vzniknú.

  1. Ochrana osobných údajov

    Pri registrácii je potrebné zo strany zákazníka  / FO / uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie.

Pri registrácií právnickej osoby, je potrebné uviesť údaje ako meno firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČO, ĎIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre vedenie účtovných operácii, vyhotovenie daňových dokladov, prípadne identifikácie platieb a pod. 

Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavenie reklamácie a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme využívame výhradne pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli / v prípade fyzickej osoby/, že Kupujúci oboznámi Predávajúceho s osobnými údajmi, Predávajúvi s nimi zaobchádza s platnými právnimi predpismi SR. Kupujúci touto zmluvou vyhlasuje, že súhlasí platnými právnimi predpismi: par.7 ods. 1 zákona č.428/2002 Z.z.

V prípade právnickej osoby je Kupujúci povinný podať potrebné data: IčO, DIč

 

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.artdiela.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

11.Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

12. O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "Artdiela" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Artdiela".

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "artdiela@gmail.com", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením / oznámením objednávky, alebo registráciou účtu sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

 

Ceny v kamennom obchode a na eshope sa môžu líšiť

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váše Ardiela.

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2017 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.